Mon Ami Pierrot Mon Ami, 2017
Acrylic on canvas, photographs
Installation views at Marselleria, Via Rezia, Milan
Performers: Gian Maria Borzillo, Ruggero Griffini, Alessandro Simonini
Photo: Sara Scanderebech